Politely refusing something - 16 - English at Work helps you make polite refusals

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.