Who is guilty of war? (by Anne Frank)

78
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.