Michael Jackson, 1958-2009: He Amazed the World With His Music and Dancing

13
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.