Learn English With Movies Using This Movie Technique

1563
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.