Learn British accents and dialects - Cockney, RP, Northern, and more!

3071
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.