Gever Tulley: 5 Dangerous Things You Should Let Your Children Do

102
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.