Jack's grandfather left him ten million dollars

638
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст