IELTS Reading strategies: True, False, Not Given

513
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.