Вежби на англиски јазик

Сите зборови од вашиот речник се достапни за вежбање

Превод од англиски
на македонски

Започни

Превод од македонски
на англиски

Започни

Пишување на зборови

Вежбајте правопис на англиски зборови
Вежбајте правопис на англиски зборови
Започни

Составување на реченици

Спојување на зборови во реченици
Спојување на зборови во реченици
Започни