Вежби на англиски јазик

Сите зборови од вашиот речник се достапни за вежбање

Превод од англиски на македонски

Hello Здраво

Превод од македонски на англиски

Здраво Hello

Пишување на зборови

Вежбајте правопис на англиски зборови

Составување на реченици

Спојување на зборови во реченици