Сите статии

4 совети за конструирање на реченици во англискиот јазик

Основната конструкција на речениците е неопходна за секој кој пишува на англиски јазик, започнувајќи од самиот мајчин јазик кој се пишува на работа, па се до оние кои го изучуваат ESL. Следните 4 совети се основите за правилно конструирање на речениците.

1. Користете адекватен начин

Постојат два вида на членови: определен и неопределен. Определениот член [the] се користи за конкретни именки. Подолу се наоѓа пример во кој определениот член се однесува на определено јаболко.

He ate the apple.

Неопределените членови [a, an] се однесуваат на генерализирани именки. Подолу се наоѓа пример во кој членот се однесува на било која, а не на определено јаболко.

He ate an apple.

2. Подметот и глаголот треба да се совпаѓаат

Ова е основното правило при конструирање на реченицата. Именките во еднина се користат заедно со глаголите во еднина, а именките во множина заедно со глаголите во множина. Погледнете ги овие примери:

She likes to drink coffee.
They like to go out and have fun.

3. Потребно е да знаете како правилно да ги користете предлозите

Предлозите се многу битни при конструирање на реченицата. Постојат различни видови на предлози: за правец (to, on, in, onto, into), за локација (at, in, on), предлози за време и место. Потребно е да ја разликувате употребата на секој од овие предлози, а повеќе за предлозите можете да научите користејќи ESL студентски софтвер.

4. Треба да знаете кој интерпункциски знак да го употребите

Проучете како се користат различни интерпункциски знаци во реченицата. Потребно е да разликувате, кога ќе треба да ги употребите знаците како запирка, точка-запирка и две точки. Повеќе за овие интерпункциски знаци ќе можете да научите користејќи го софтверот за пишување, како што е Grammarly.

Започнете да изучувате англиски јазик денес!

Креирајте бесплатна сметка и започнете да изучувате англиски денес!
Креирај сметка