Work out your English!

4422
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.