The Simpsons Homer's Lie Detector Test

331
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.