Words and Their Stories: Proverbs, Part 1

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.