Surviving a Drought: A Farmer's Old-Fashioned Lessons

64
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.