Working long hours? - 11 - English at Work gives you the language

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.