2. FOCUS ON: phrasal verbs and do, does, and did

125
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст