Rule 2 For Excellent English: Do Not Study Grammar Rules

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст