Listen to English - Harry Potter and the Deathly Hallows

18
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.