Listen to English - Get in Touch

28
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.