The Green Grass Grew

57

(lively xylophone music)

(lively music)

Out in the woods

There was a tree

The prettiest tree

That you ever did see

Well, the tree was in a hole

And the hole was in the ground

And the green grass grew all around, all round

And the green grass grew all around

And on this tree

There was a branch

The prettiest branch

That you ever did see

Well, the branch was on the tree

And the tree was in the hole

And the hole was in the ground

And the green grass grew all around, all around

And the green grass grew all around

And on this branch

There was a nest

The prettiest nest

That you ever did see

Well, the nest was on the branch

And the branch was on the tree

And the tree was in the hole

And the hole was in the ground

And the green grass grew all around, all around

And the green grass grew all around

And in this nest

There was an egg

The prettiest egg

That you ever did see

Well, the egg was in the nest

And the nest was on the branch

And the branch was on the tree

And the tree was in the hole

And the hole was in the ground

And the green grass grew all around, all around

And the green grass grew all around

And in this egg

There was a bird

The prettiest bird that you ever did see

Well, the bird was in the egg

And the egg was in the nest

And the nest was on the branch

And the branch was on the tree

And the tree was in the hole

And the hole was in the ground

And the green grass grew all around, all around

And the green grass grew all around

And the green grass grew all around, all round

And the green grass grew all around

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.