Silent Letters in English A to Z with ALL RULES | British Accents and Pronunciation

462
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.