Stop saying I'M SORRY: More ways to apologize in English

531
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.