Hello Song | Hello How Are You | Hello Song for Kids | Kindergarten & ESL | Fun Kids English

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст