Kids vocabulary - School - Learn English for kids - English educational video

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.