English Listening Practice: Improve your vocabulary!

436
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.