Spelling & Pronunciation - Words with Silent Letters

941
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.