Basic English Grammar - Have, Has, Had

249
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод, и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст