The Night Before Christmas (A Visit from Saint Nicholas), by Clement Clarke Moore ebook

17
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.