Listen to English - Tumbling!

46
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.