How to express opposing ideas in English: despite, although, nevertheless, in spite of...

684
Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и така да го разберете нивното значење во тековниот контекст.