Old McDonald Had A Farm

75

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a cow

E - I - E - I - O

What does a cow say?

Meow?

Oink?

Moo?

With a moo moo here

And a moo moo there

Here a moo

There a moo

Everywhere a moo moo

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a horse

E - I - E - I - O

What does a horse say?

Woof woof?

Moo?

Neigh?

With a neigh neigh here

And a neigh neigh there

Here a neigh

There a neigh

Everywhere a neigh neigh

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a pig

E - I - E - I - O

What does a pig say?

Quack?

Tweet tweet?

Oink?

With an oink oink here

And an oink oink there

Here an oink

There an oink

Everywhere an oink oink

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a sheep

E - I - E - I - O

What does a sheep say?

Cluck cluck?

Oink?

Baaa?

With a baaa baaa here

And a baaa baaa there

Here a baaa

There a baaa

Everywhere a baaa baaa

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a duck

E - I - E - I - O

What does a duck say?

Meow?

Moo?

Quack quack?

With a quack quack here

And quack quack there

Here a quack

There a quack

Everywhere a quack quack

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

And on that farm he had a rooster

E - I - E - I - O

What does a rooster say?

Ribbit?

Meow?

Cock-a-doodle-doo?

With a cock-a-doodle-doo

Cock-a-doodle-doo

Cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo

Old McDonald had a farm

E - I - E - I - O

E - I - E - I - O

Кликнете на сите непознати зборови за да го дознаете нивниот превод и разберете нивното значење во сегашниот контекст.
За превод на фрази, притиснете Ctrl и кликнете на повеќе зборови.