Сите статии

Карактеристики на англискиот јазик

Колку сте посвесни за она во што се вовлекувате и колку појасно гледате што носи владеењето на нов јазик, толку поплодни ќе се вашите напори. Ова е причината зошто ги организиравме сите важни карактеристики на англискиот јазик во едно место. Со цел подобро да демонстрираме некои аспекти, го споредуваме англискиот со германскиот јазик.

Англискиот е многу едноставен јазик. Во просек, збор на англиски е пократок од истиот збор на германски. Тоа е затоа што глаголите, именките и придавките во англискиот јазик немаат завршеток. Но, не заборавајте дека трето лице еднина има суфикс –s (во present simple tense), на пример, „He speaks”. Дополнително, има многу повеќе зборови со 3-4 букви во англискиот отколку во германскиот јазик.

Не постојат ‘Du’ или ‘Sie’ форми во англискиот јазик – идиомска стапица проблематична за сите оние на кои германскиот јазик не им е мајчин јазик е изборот помеѓу формалниот ‘Sie’ или пријателскиот ‘Du’ кога им се обраќаат на луѓето.

Во англискиот јазик практично нема деклинации и конјугации, па оние кои сакаат да научат поедноставни, но граматички точни реченици, немаат многу проблеми.

Започнете да изучувате англиски јазик денес!

Креирајте бесплатна сметка и започнете да изучувате англиски денес!
Креирај сметка

Има 19 германски еквивалнтни зборови за англиската присвојна заменка „your”. Има само еден дефинитивен член во англискиот јазик, а во германскиот има три. Повеќето англиски зборови имаат повеќе значења, што може да биде предност за учениците бидејќи, во зависност од контекстот, значењето на зборот се менува, како и пораката што го содржи. Сепак, ова може да биде збунувачки за почетниците.

Именките во англискиот јазик не се пишуваат со голема буква. Исклучоци се:

Постојат многу хомоними во англискиот јазик. Хомоними се зборови со идентичен изговор, но различен правопис. Тие, се разбира имаат различни значења.

Примери:

meet/meat/, by/buy/bye, son/sun, waste/waist, through/threw, write/right, our/hour, then/than, here/hear.